Skatta på kryptovaluta - Vad det är och hur man köper

I Sverige betraktas kryptovaluta som en form av egendom och inte som en valuta. Detta innebär att du måste deklarera vinst som du genererar från handel med kryptovalutor i din skattedeklaration. Följ stegen i denna guide för att korrekt deklarera och rapportera dina kryptoaffärer.

Om avyttring har skett av kryptovalutor, under gällande beskattningsår, behöver det anges på deklarationen (K4-blankett) och skatt beräknas. Vid vinst betalas 30 % kapitalvinstskatt och vid förlust får avdrag ske med 70 % av beloppet. Med avyttring menas exempelvis försäljning, byte, utlåning eller om kryptovaluta använts som betalningsmedel. På grund av flera snåriga regler rekommenderas att en deklarationstjänst används.

(Samtliga citat i artikeln är från Skatteverkets hemsida om inte annat anges)

skatta deklarera krypovalutor

Klicka här för att komma direkt till ”deklarationshjälp”

I korthet

Försäljningspris – Omkostnadsbelopp = Vinst / Förlust som ligger till grund för skatt

Om uträkning och deklaration önskas ske själv genomförs det enklast via Skatteverkets E-tjänst. I detta fall anges försäljningspriset och omkostnadsbeloppet varpå vinst/förlust samt ev. skatt automatiskt räknas ut.

Nedan beskrivs först vad som klassas som avyttring (försäljningspris) och därefter hur omkostnadsbeloppet beräknas.

Det finns vissa likheter mellan köp/försäljning av aktier men samtidigt finns ett flertal unika regler för kryptovalutor. Vid uträkning av skatt på kryptovalutor kan du alltså inte utgå från skattereglerna som gäller för aktier och andra värdepapper.

Beräkning av försäljningspris – Avyttring

Det är enbart om avyttring av kryptovaluta skett som skatteunderlag ska beräknas. Om avyttring exempelvis har skett under 2021 ska detta beräknas och presenteras på en K4-blanket i deklarationen under 2022.

Med avyttring menas tillfällen då det ”skett en förändring av äganderätten till tillgången”. Exempel är följande tillfällen:

 • Försäljning – Försäljning av kryptovaluta till fiat. Sker försäljning i annan valuta än SEK beräknas värdet om till SEK.
 • Byte (Swap) – Byte mellan två kryptovalutor innebär skattemässigt att den ena valutan säljs (försäljningspris = marknadsvärde) och att den andra valutan köps (inköpsvärde = samma som försäljningspris)
 • Betalning – Om exempelvis ett kryptokort används och 0,01 Ether används för att köpa en tröja klassas detta som avyttring av 0,01 Ether till ett värde av 400 kr.
 • Lånat ut – Se mer information under rubriken ”Speciella tillfällen – Utlåning”
 • Spelinsats – Vid användning av kryptovaluta som spelinsats på casino, inom spel osv.

Vid varje avyttring behöver alltså mängden avyttrad kryptovaluta, samt värdet i SEK, noteras. Det är detta som ska anges som försäljningspris.

Omkostnadsbelopp via genomsnittsmetoden

Omkostnadsbelopp är kostnaden för inköp av kryptovaluta. Har inköp skett vid flera tillfällen används genomsnittsmetoden.

Ett enda inköp

Om inköp bara har skett vid ett enda tillfälle är det enkelt att beräkna omkostnadsbeloppet.

Exempel:

Vid ett tillfälle köptes 100 st Cardano för totalt 1500 kr (inklusive ev. avgift). Det innebär att omkostnadsbeloppet är 15 kr styck. Säljs sedan 4 st Cardano för 16 kr styck beräknas vinst/förlust på följande sätt:

Försäljningspris – Omkostnadsbelopp = Vinst / Förlust som ligger till grund för skatt

(4*16 = 64) – (4*15 = 60) = Vinst på 4 kr

Inköp vid flera tillfällen

Vid inköp av samma valuta vid flera olika tillfällen behöver genomsnittsmetoden användas. En metod som påvisar det genomsnittliga anskaffningsvärdet vilket blir det omkostnadsbelopp som ska användas.

Exempel:

Inköp sker av Polkadot på flera olika prisnivåer. Första tillfället köps 70 st till ett pris av 200 kr/st, andra tillfället köps 50 st till ett pris av 170 kr/st och vid tredje tillfället köps 25 st till 250 kr/st.

Nu har personen 145 Polkadot och har för dessa betalat totalt 14 000 + 8 500 + 6250 = 28 750 kr. Det innebär ett genomsnittligt anskaffningsvärde på 198,27 kr (28 750 / 145).

Om försäljning nu sker av 10 Polkadot till 210 kr/st beräknas vinst/förlust på följande sätt:

Försäljningspris –Genomsnittligt Omkostnadsbelopp = Vinst / Förlust som ligger till grund för skatt

(10*210 =2100) – (10*198,27 = 1982,70) = Vinst på  117,30 kr

Skatteverket hanterar enbart heltal. Har exempelvis 0,001 Bitcoin sålts anges 0 på K4-blanketten. Avrundning sker alltså till närmaste heltal.

OBS – Schablonmetoden, som kan användas vid investering i aktier, får ej användas vid handel med kryptovaluta.

Varje valuta för sig själv

Varje kryptovaluta måste redovisas var för sig. En förlust vid handel med Bitcoin kan alltså inte kvittas mot en vinst vid handel med Ether. På K4-blanketten anges därmed alltså försäljningspris och omkostnadsbelopp för varje valuta som avyttrats under gällande beskattningsår.

Förenklad redovisning

Med förenklad redovisning menas att varje enskild försäljning inte behöver anges på K4-blanketten. Istället räcket det med att summera årets totala försäljningspris för varje enskild valuta och ange detta tillsammans med totala omkostnadsbeloppet.

Om du inte vet omkostnadsbeloppet

I det fall du inte har kvitton, eller annat, som bevisar omkostnadsbeloppet kan ett uppskattat omkostnadsbelopp anges. Detta exempelvis om du vet vilket datum som du köpte en viss valuta. Vid granskning måste däremot alla kostnader kunna bevisas. Det är upp till Skatteverket att avgöra vad som kan klassas som godkänt bevis.

Självrättelse – upp till sex år efteråt

I det fall som du sålt kryptovalutor tidigare, men inte tagit upp detta på deklarationen, kan en självrättelse lämnas in. Det är därmed en egen rättelse av tidigare inlämnad deklaration. Självrättelse kan även skickas in i det fall som felaktigheter har upptäckts i efterhand. Att skicka in självrättelse kostar inget och bör alltid ske om ny skatteuträkning behöver genomföras.

Vinst / Förlust som ligger till grund för skatt

Vinst

Vinst beskattas med 30 %. När omkostnadsbelopp och försäljningsbelopp anges i Skatteverkets E-tjänst beräknas vinst och skatt automatiskt.

Förlust

Om handeln har resulterat i förlust får 70 % av beloppet användas för avdrag. Eftersom eventuell skatt ska beräknas separat för varje kryptovaluta är det alltså inte möjligt att kvitta förlust i en valuta mot vinst i en annan.

Specialtillfällen

Det finns ett flertal tillfällen som omfattas av specifika regler.

Utlåning

Vid utlåning av kryptovaluta avsäger sig långivare äganderätten vilket därmed klassas som avyttring. Samtidigt uppstår en fordran på exakt samma antal coins. Skatteverket anser att ”den utlånade kryptotillgången och fordran att senare återfå samma mängd av tillgången är i grunden två skilda tillgångar och innehav”. Utifrån detta är själva utlåningen att betraktas som avyttring (till gällande marknadsvärde) och denna fordran som ett inköp (till samma värde).

När sedan återbetalning sker av lånet klassas det som att denna fordran säljs till marknadsvärdet på den valuta som återges. Anskaffningsvärdet på den återlämnade kryptovalutan blir även på samma belopp.

Ränta

Vid insättning av kryptovaluta till vissa plattformar ges ränta på det insatta kapitalet. Detta belopp ska beskattas som löpande avkastning i inkomstslaget kapital.”

Belåning

Om kryptovaluta används som säkerhet vid ett lån (belånas) klassas detta inte som avyttring. Detta utifrån att personen fortfarande har äganderätten kvar.

Liquidity Provider

En person som agerar Liquidity Provider (vanligast på en DEX) tillför två valutor, till samma värde, till en pool. För detta ges en LP-token som bevis. Detta ska bokföras som försäljning av dessa två valutor (till gällande marknadsvärde) och köp av LP-token (till samma pris).

När sedan LP token återlämnas och uttag sker från poolen blir försäljningsvärdet på denna LP-token det totala marknadsvärdet på de två kryptovalutor som ges tillbaka. Dessa får i sin tur samma inköpspris som gällande marknadspris.

Gåva

Om du ger bort kryptovaluta får du ingen ersättning för dessa. Därmed uppstår varken vinst eller förlust. Mottagaren tar däremot över omkostnadsbeloppet.

Ett alternativ är istället att sälja kryptovalutan extremt billigt. Därmed skapas ett försäljningsbelopp varpå avdrag kan ske för försäljning. Det blir även lättare för mottagaren att bevisa på anskaffningsvärde mot Skatteverket om det finns ett kvitto.  

Staking

I ett ställningstagande från Skatteverket (December 2021) förtydligas att staking av Ethereum 2.0 inte klassas som avyttring. Staking ”kan jämställas med deponering” vilket alltså innebär att äganderätten kvarstår hos den person som deponerat sina kryptovalutor.

Erhålls belöning för den staking som sker klassas detta som ”avkastning på eget innehav” och ska därmed beskattas som inkomst. Detta utifrån marknadsvärdet vid tillfället då belöningen blir tillgänglig för personen. Läs mer: ”Staking av ether i Ethereum 2.0

Mining

Inkomst via mining ”beskattas normalt som inkomst av tjänst (hobby) för en fysisk person, men kan undantagsvis beskattas som inkomst av näringsverksamhet”. Vid mining ska alltså den inkomst som uppstår inte anges på K4-blanketten tillsammans övrig deklaration av handel av kryptovaluta. Istället ska det tas upp som hobbyverksamhet.

Eftersom det är olika skattesatser, samt olika lagar, som gäller vid hobbyverksamhet kontra näringsverksamhet är det viktigt att vara säker på vad verksamheten klassas som.

Detta gäller alltså enbart vid Proof of Work. Vid Proof of Stake (exempelvis Ethereum 2.0) sker istället deponering av kryptovaluta vilket varken klassas som arbete eller försäljning. Se staking ovan.  Någon moms betalas inte vid växling av kryptovalutor. Detta oavsett om handeln sker av en fysisk eller juridisk person.

Airdrop / Fork

Vid en airdrop eller fork får personen kryptovaluta utan att någon betalning erläggs. I detta fall noteras dessa med omkostnadsbelopp på 0 kr. Om personen sedan tidigare har denna kryptovaluta kommer det genomsnittliga anskaffningsvärdet att minska.

NFT

Än så länge har Skatteverket inte angett några riktlinjer kring handel med NFT. I podavsnittet ”Det stora skatteavsnittet” (De kallar oss krypto) anger representanter från deklarationstjänsten Monetax att NFT bör deklareras på samma sätt som kryptovalutor men att man samtidigt bör vara medveten om vilka skatteregler som gäller innan en investering sker – oavsett tillgång.

Deklarationshjälp – Beräkna skatt på kryptovalutor

Som visas ovan beräknas skatt på kryptovalutor på ett annat sätt än handel med aktier. Detta framförallt utifrån att kryptovalutor kan hanteras och användas på ett helt annat sätt. Det absolut enklaste sättet är därför att ta hjälp av någon av de deklarationstjänster som finns tillgängliga.

Koinly

Koinly lanserades 2018 och är en internationell tjänst som finns på flera olika språk. Enligt dem själva är de ”den snabbast växande deklarationslösningen för kryptovalutor”. Tjänsten är helt automatiserad genom att filer och adresser kan laddas upp och läsas in samt manuella transaktioner läggas in. En fördel är att även att aktuellt innehav samt orealiserade vinster/förluster visas.

Du får $20 om du blir medlem via denna länk

Koinly hjälper dig at deklarera krypto

Monetax

Monetax AB (559171-1873) är en svensk deklarationstjänst för kryptovalutor med personlig service och rådgivning. Via hemsidan laddas adresser, API-koder, manuella transaktioner och/eller filer från börser upp varpå en uträkning av skatt sker. Företaget växte kraftigt under 2021 och kunde därmed satsa på nya lokaler, anställningar och nya funktioner under 2022. 

Räkna ut skatt med Monetax

Divly

Divly drivs av Ragnaros AB (559322-7530) och erbjuder automatiserad uträkning av vinst och skatt. Gränssnittet liknar Koinly på flera punkter. Både hemsida och kundservice är på svenska. I början av 2022 hanterade Divly inte lika många blockkedjor som Monetax. De var exempelvis inte kompatibel med Polygon. Det är däremot något som kommer att utökas framöver enligt företaget. 

Hjälp att deklarera kryptovaluta med divly

….eller köp certifikat

Genom att bara investera i kryptovalutor via börsnoterade certifikat behöver ingen uträkning av skatt och deklaration ske. Detta förutsatt att handeln sker i ett ISK eller en kapitalförsäkring. Däremot innebär det en stark begränsning gällande exempelvis utbud. Hos Avanza fanns, i början av 2022, certifikat i:

 • Bitcoin
 • Ether
 • Solana
 • Uniswap
 • Cardano

Spara alltid underlag!

Oavsett om du beräknar skatt på försäljning av kryptovaluta själv, eller om du tar hjälp från någon tjänst, är du ytterst ansvarig för att spara kvitton och annat som kan styrka dina inköp. Vid granskning är det Skatteverkets ansvar att bevisa dina intäkter – och ditt ansvar att bevisa dina kostnader.

Handel som sker via börser är alltid lätta att spåra i efterhand men sker exempelvis försäljning kontant eller via peer-to-peer bör kvitto eller annat skapas som underlag.

Floki inu

Floki Inu annonser syns över hela Stockholm

Kryptovalutan Floki Inu ($FLOKI) tar ännu ett steg för att bygga sin image. Den här veckan syns Floki-reklam över hela Stockholm med vad man får anta, intentionen att skapa medvetenhet kring meme-myntet som strävar efter att bli nästa framgångssaga. Som

Förbjud Bitcoin för att bekämpa Ransomware-attacker

Kryptovalutor står alltid under hotet av reglering och förbud. Men den här gången har de som kämpar för ett förbud mot Bitcoin ett starkt argument: att stoppa ransomware-attacker. Fortsätt att läsa för att lära dig mer. Varför finns en trend

Customer Reviews

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0
0%
  Visar 0 omdömen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Thanks for submitting your comment!
e-krona bluff

E-krona Bluff – Varning för bedrägeri!

Varning för e-krona-bedrägeri. Flera bedragare (scammers) har de senaste månaderna hävdat att e-krona har lanserats av Riksbanken och att dessa nu går att inhandla som vilken annan kryptovaluta som helst. Detta stämmer självklart inte. Riksbanken har aldrig sagt att e-krona

Bitcoin-prisfallet 2021 förklaring.

Bitcoin rasar i pris 2021 – Allt du behöver veta

$64,846 is a value Bitcoin investors know all too well. The cryptocurrency reached this record high on April 14, 2021.  Tyvärr fick inte investerarna för mycket tid att fira. Ett betydande Bitcoin-ras följde, och kryptovalutan dök kort ned till $30,000

No more posts to show